Елементи механізму залучення іноземних інвестицій

Пример вступления к дипломной работе

Четверг, 29 Ноябрь 2012 19:07
Елементи механізму залучення іноземних інвестицій
Что нужно сделать для успешной сдачи диплома? На что обращают особое внимание преподы?...

Главное для успешной сдачи диплома - написание правильного вступления. Члены комиссии смотрят только на Вступление и заключение, а остальное проглядывают мельком! Предлагаю вашему вниманию Вступление к дипломной работе получившей оценку «отлично» в 2011 г. (Харьков, университет им. В.Н. Каразина)

Вступ

 

В світовій системі господарювання іноземні інвестиції виступають важливим економічним важелем і викликають необхідність зламу національних перегородок та інтенсивний перехід до конкурентоспроможної моделі національної економіки.

Фактори, що формують механізм залучення іноземних інвестицій, не є чимось постійним і незмінним. Вони формуються залежно від багатьох чинників.

Важливим елементом механізму залучення іноземних інвестицій є введення системи пільгового оподаткування.

Система податкових і митних пільг містить: «податкові канікули», знижки ставок оподаткування при реінвестиціях отриманого прибутку чи інвестиціях у визначені регіони та галузі, захист від подвійного оподаткування, звільнення чи зниження митних зборів на імпорт новітніх машин та обладнання, технологій, ноу-хау, експорту продукції власного виробництва для покриття валютних витрат тощо.

Другим елементом, що сприяє залученню іноземних інвестицій, є формування і розвиток спеціальних економічних зон.

Спеціальні економічні зони передбачають ще більшу систему податкових і митних пільг, спрощення адміністративних процедур тощо.

Третім елементом можна вважати удосконалення фінансового механізму.

Фінансовий механізм охоплює: зміцнення позицій національної валюти, її конвертованість; можливість для підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, без труднощів конвертувати отримані доходи; користування банківською системою країни; надання державних кредитів для інвестиційних проектів у пріоритетні сфери.

Актуальність вибраної теми роботи обумовлена тим, що на даному посткризовому етапі розвитку економіки постає необхідність в масштабних інвестиціях для розвитку Харківської області та України вцілому. Крім того,впровадження нових механізмів залучення інвестицій надасть змогу впроваджувати науково-технічні досягнення у виробництво і на цій основі забезпечувати зростання ВВП, продуктивності праці, реальних доходів на душу населення, а також вирішувати багато соціальних проблем. Існує пряма залежність між темпами зростання ВВП та інвестиціями, бо конкурентоспроможність і темпи розвитку підприємства визначаються інвестиціями. Без них підприємство будь-якої форми власності приречене на банкрутство. Тому у розвинутих країнах приділяється серйозна увага інвестиційній діяльності.

Метою дипломної роботи є знайдення механізмів залучення інвестицій до регіонального розвитку, успішно використаних країнами світу та котрі являються найбільш прийнятними до використання, враховуючи реалії України.

 Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні задачі:

-       виявити сучасні тенденції інвестування в світі;

-       вивчити механізми залучення інвестицій, використовувані в різних країнах;

-       можливий сценарій розвитку України та Харківської області при використанні знайдених механізмів залучення інвестицій;

-       з’ясувати недоліки впровадження впровадження деяких механізмів залучення інвестицій;

-        проаналізувати залучення іноземних інвестицій в країни з різним рівнем економічного розвитку;

Об’єктом дослідження є інвестування в світогосподарських процесах.

Предметом дослідження визначено механізми залучення інвестицій до регіонального розвитку.

Дослідженню проблематики і розвитку механізмів залучення інвестицій на макро- та мікрорівні присвячені роботи відомих вітчизняних і зарубіжних вчених: Б.В. Губського, В.В. Дергачової, С.В. Захаріна, Д.Г. Лук’яненка, Ю.В. Макогона, В.М. Мацуки, А.В. Омельченка, А.П. Голікова,                 І.Ю. Матюшенка, А.А. Пересади, І.Ю. Майорової, О.Г. Федоренка,           Н.Н. Вознесенської, П.М. Мозіаса, Л.Гітмана, Д.Кейнса, Г.Марковіца,          Ф. Модігліані, У. Шарпа,  Г. Шварценбергера та інших.

Разом з тим, у науковій літературі мало уваги приділено питанням впливу іноземного інвестування на глобальне середовище, недостатньо розробленими залишаються заходи щодо удосконалення механізму залучення інвестицій та участі країн з різним рівнем розвитку в міжнародних інвестиційних процесах в умовах глобалізації.

Таким чином, об’єктивна необхідність подальшого розвитку теоретичних і методико-прикладних основ щодо впливу механізмів залучення інвестицій на подальший розвиток глобального середовища зумовили актуальність теми даної роботи, її цільове спрямування і зміст.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу роботи становлять загальнонаукові методи теоретичного узагальнення (при дослідженні теоретичних основ інвестування та залучення іноземних інвестицій); аналізу і синтезу (для дослідження основних характеристик і тенденцій розвитку іноземного інвестування); групування і класифікації (для систематизації теорій глобалізації, видів міжнародного інвестування); факторний аналіз (для визначення факторів, що впливають на ефективність залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України та економіки інших країн світу); статистичного аналізу (для дослідження напрямів розвитку глобальних економічних процесів й перспектив включення до них України).

Інформаційною базою є міжнародні нормативно-правові акти, нормативно-правові акти України, що регламентують інвестиційну діяльність; офіційні звіти міжнародних економічних організацій; міжнародні угоди; дані Державного комітету статистики України; монографії вітчизняних і зарубіжних вчених; періодичні видання; матеріали міжнародних конференцій; результати власних досліджень та спостережень.

Наукова користь отриманих результатів дослідження полягає у поглибленні теоретичних засад, розвитку науково-методичних положень та розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування глобального економічного простору через створення умов залучення іноземних інвестицій в економіки країн. Знайдено механізми залучення іноземних інвестицій в економіку України враховуючи посткризові умови через виділення глобальних і локальних передумов, що створюють відповідне інвестиційне середовище та інвестиційний клімат, використання якого сприятиме сталому, динамічному і збалансованому розвитку економіки України в системі глобальної економіки;

Практичне значення одержаних результатів проведеного дослідження полягає в тому, що отримані теоретичні і методологічні результати доведені до рівня конкретних пропозицій і рекомендацій.

Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 93 найменувань літератури (7 електронних публікацій ) і 3 додатків. Зміст роботи викладено на 103 сторінках комп`ютерного тексту, включаючи 9 таблиць та 12 рисунків.

 

Просмотров: 5180 | Дата публикации: Четверг, 29 Ноябрь 2012 19:07

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.